نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور فعال روستاهاي بخش مركزي تفت درجشنواره روستاهاي دوستدار كتاب

حضور فعال روستاهاي بخش مركزي تفت درجشنواره روستاهاي دوستدار كتاببه منظور توسعه فرهنگي در روستاها، حمايت از اقدامات انجام شده و پيشنهادهاي مبتكرانه در حوزه كتاب و كتابخواني و توجه دادن مردم و نهادهاي روستايي به اهميت كتاب، جشنواره روستاهاي دوستدار كتاب در سطح روستاهاي بخش مركزي تفت همزمان با روستاهاي كشور برگزارشد.

در اين جشنواره بايد مجموعه فعاليتهاي فرهنگي-ترويجي مرتبط با كتابخواني را كه با مشاركت مردمي، نهادها و دستگاه هاي فعال در روستا اجرا شده و يا براي اجرا در سال آينده پيش بيني شده است را معرفي نمود و همچنين در هر برنامه اعم از اجرا شده يا پيش بيني شده، اهداف، شيوه اجرا، نهادهاي مشاركت كننده و نحوه تامين بودجه آن ذكر شود كه در نهايت بخشداري مركزي تفت توانست 34 برگ فرم اطلاعات مربوط به جشنواره را كه شامل 17 برگ فرم مربوط به كارهاي انجام شده و 17 برگ فرم مربوط به كارهاي پيش بيني شده و ضمائم مربوطه كه به تاييد و امضاي دهيار و رئيس شوراي روستاي هدف رسيده بود را به دبيرخانه استاني كانون هاي فرهنگي هنري مساجد ارسال نمود.