نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت با حضور بخشدار مرکزی، ریاست محترم دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهرستان تفت

تشکیل کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت با حضور بخشدار مرکزی، ریاست محترم دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهرستان تفتکمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت با حضور بخشدار مرکزی، ریاست محترم دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهرستان تفت تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت در این جلسه که در محل بخشداری مرکزی تفت برگزار گردید، صورتجلسات حاوی مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی تفت مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت.