نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی روستاهای بخش

بازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی روستاهای بخشبازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی :

✨ ورزشگاه روستای علی آباد

✨ آسفالت روستاهای مزرعه آخوند و خود علیا

✨ زیرسازی آبازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی :

✨ ورزشگاه روستای علی آباد

✨ آسفالت روستاهای مزرعه آخوند و خود علیا

✨ زیرسازی آسفالت معابر روستای سعید آباد

✨ پروژه عمرانی بقعه پیر برحق روستای دره سیر (پروژه مشارکتی با اوقاف و امور خیریه )سفالت معابر روستای سعید آباد

✨ پروژه عمرانی بقعه پیر برحق روستای دره سیر (پروژه مشارکتی با اوقاف و امور خیریه )