نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل عملیات عمرانی روستاهایی طزرجان، مزرعه مستوفی، مزنگ، ابراهیم آباد، سلطان آباد و محمد آباد

بازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل عملیات عمرانی روستاهایی طزرجان، مزرعه مستوفی، مزنگ، ابراهیم آباد، سلطان آباد و محمد آبادبخشدار مرکزی تفت از مراحل عملیات عمرانی در روستای طزرجان و احداث پارک روستای مزرعه مستوفی و همچنین از معابر روستاهای مزنگ، ابراهیم آباد، سلطان آباد و محمد آباد بازدید به عمل آورد.

در این بازدید دوره ای مراحل پیشرفت پروژه ها و طرح ها و کیفیت و مشکلات آنها بررسی و دستورات لازم داده شد.