نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات مرمت کانال گاز و معابر روستایی بردستان سانیج

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات مرمت کانال گاز و معابر روستایی بردستان سانیجبخشدار مرکزی تفت از عملیات مرمت کانال گاز و معابر روستایی بردستان سانیج بازدید به عمل آورد و مراحل پیشرفت و مشکلات آن را بررسی و دستورات لازم را صادر نمود.