نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی و معابر روستایی روستاهای خود علیا و سفلی، همت آباد، سعدآباد، مزرعه امین، شمس آباد، محمدآباد همت آباد، سعید آباد و مزرعه ملا

بازدید بخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی و معابر روستایی روستاهای خود علیا و سفلی، همت آباد، سعدآباد، مزرعه امین، شمس آباد، محمدآباد همت آباد، سعید آباد و مزرعه ملابخشدار مرکزی تفت از عملیات عمرانی و معابر روستایی روستاهای خود علیا و سفلی، همت آباد، سعدآباد، مزرعه امین، شمس آباد، محمدآباد همت آباد، سعید آباد و مزرعه ملا بازدید به عمل آورد و مراحل پیشرفت و مشکلات آن را بررسی و دستورات لازم را صادر نمود.