نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای مزرعه ملا و سلطان آباد و حجت آباد و سورک و حج آباد

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای مزرعه ملا و سلطان آباد و حجت آباد و سورک و حج آبادبخشدار مرکزی تفت از عملیات آزادسازی در روستای مزرعه ملا و عملیات احداث مهدیه روستای سلطان آباد  و همچنین از پروژه های عمرانی روستاهای حجت آباد و سورک و حج آباد بازدید به عمل آورد