نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای شریف آباد اردان و معابر آن و پروژه های در دست اقدام

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستای شریف آباد اردان و معابر آن و پروژه های در دست اقدامبخشدار مرکزی تفت از روستای شریف آباد اردان و معابر آن و پروژه های در دست اقدام بازدید به عمل آورد.