نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهایی طزرجان، جانبرازان، توده و آماده سازی و آسفالت معابر آنها

بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهایی طزرجان، جانبرازان، توده و آماده سازی و آسفالت معابر آنهابخشدار مرکزی تفت از روستاهایی طزرجان، جانبرازان، توده و آماده سازی و آسفالت معابر آنها بازدید به عمل آورد.