نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از روند آماده سازی مدرسه روستای خلیل آباد در آستانه بازگشایی مدارس با حضور بخشدار مرکزی تفت و رییس آموزش وپرورش تفت

بازدید از روند آماده سازی مدرسه روستای خلیل آباد در آستانه بازگشایی مدارس با حضور بخشدار مرکزی تفت و رییس آموزش وپرورش تفتبخشدار مرکزی تفت و با حضور رییس آموزش وپرورش تفت از روند آماده سازی مدرسه روستای خلیل آباد در آستانه بازگشایی مدارس بازدید به عمل آوردند.