نمایشگر یک مطلب

 

سامانه پیامکی بخشداری مرکزی تفت به شماره

30006506235013

 

جهت اطلاع رسانی به دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش و همچنین اطلاع رسانی عمومی استفاده می گردد.