نمایشگر یک مطلب

شهرستان تفت با وسعت 5948 کيلومتر مربع در جنوب غربي استان يزد قرار دارد . که از سمت شمال و شمال غربي به شهرستان صدوق ، از سمت جنوب و جنوب شرقي به شهرستان خاتم ، از سمت شمال شرقي به شهرستان يزد و در نهايت از سمت غرب و جنوب غربي به شهرستان ابرکوه محدود مي گردد .

شهرستان تفت از نظر تقسيمات سياسي به دو بخش و 10 دهستان تقسيم مي گردد که به شرح زيرمي باشد :

از لحاظ مختصات جغرافيايي اين شهرستان بين َ16 ْ53 تا َ18 ْ54 طول شرقي و َ58  ْ30 تا  َ56  ْ31 عرض شمالي واقع شده است . وجود کوه شيرکوه در اين منطقه سبب متمايز گشتن آب و هواي اين شهرستان از ديگر مناطق استان يزد شده و آن را به يکي از مناطق خوش آب و هوا تبديل کرده است .

  • شهرستان تفت از نظر تقسيمات سياسي به 3 بخش و 10 دهستان تقسيم مي گردد.
  • که به شرح زيرمي باشد :
  • بخش نير به مرکزيت شهر نير و دهستان هاي بناد کوک ، زردين،سخويد.
  • بخش گاريزات و دهستان هاي کهدوئيه و گاريزات
  • بخش مرکزي به مرکزيت تفت و دهستان هاي پيشکوه ، شيرکوه ، نصر آباد و دهشير.

 

بخش مرکزي تفت به وسعت 3857 کيلومتر مربع، طبق آمار سرشماري سال 1390 داراي5300 خانوار و  15651 نفر جمعيت بوده که در 5 دهستان پيشکوه، شيرکوه، علي آباد، نصرآباد و دهشير ساکن مي باشند.

 

در سال 1393 جمعيت كل كشور 78.088.204 و جمعيت استان 1.056.318 نفر باشد كه 1.35 درصد از جمعيت كشور را شامل مي شود .

 همچنين جمعيت شهرستان 43.933 نفر كه 4.2% جمعيت استان را شامل مي شود و از اين تعداد  22389 نفر مرد و 21544 نفر زن و همچنين 16890 نفر شهري و 27043 نفر روستائي مي باشد.

38 درصد جمعيت شهري و 62 درصد روستائي هستند و نسبت جنسي 104  ( به ازاي هر 100 زن ، 104 مرد در شهرستان زندگي مي كند )

 

 

 

وسعت

آمار جمعيتي

طبق سرشماري سال 90

تعداد روستاهاي  فاقد شورا و دهياري

تعداد روستاهاي داراي دهياري

تعداد روستاهاي داراي شورا

تعداد روستا

دهستان

کيلومتر مربع

نفر

خانوار

486

4284

1289

35

12

11

47

پيشکوه

157

1309

573

8

10

9

18

شيرکوه

259

2349

827

24

14

14

38

علي آباد

678

5142

1700

22

16

13

38

نصر آباد

2277

2567

911

34

16

12

50

دهشير

3857

15651

5300

123

68

59

191

جمع کل

 

همچنين بخش مرکزي تفت داراي 68 دهياري و  59 شوراي اسلامي مي باشد که تمامي شوراهاي اسلامي بجز نصر آباد سه نفره و نصر آباد 5 نفره مي باشد.