نمایشگر یک مطلب

وظایف واختیارات شورای اسلامی روستا

وظایف واختیارات شورای روستا در ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور آمده که عبارتند از:

 

۱ـ انتخاب و عزل دهیار: مهم ترین وظیفه شوراهای روستا انتخاب دهیار بری مدت ۴ سال و معرفی آن به بخشدار جهت صدور حکم است و هم چنین عزل دهیار نیز با رای اکثریت اعضای شورای روستا و صدور حکم عزل دهیار از طرف بخشدار است.

۲ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا

۳ـ ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبود ها،نارسایی ها و نیاز ها به مقامات ذی ربط؛مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهاد ها و ارائه پاسخ،حداکثر ظرف دو ماه،به شورا هستند.

۴ـ تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا، حداقل سالی دو بار با پانزده روز اعلام قبلی

۵ـ تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور

۶ـ نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا

۷_تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن ها

۸_مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافت های فرسوده و مقررات ساخت و ساز

 

وظایف و اختیارات شورای شهر

مساله در مورد انتخابات شورای شهر، تفاوت فاحشی  با شورای روستا دارد و شورای شهر را می توان از سه بعد بررسی کرد:

۱ـ بعد جمعیتی:جمعیت زیاد شهرها، باعث گستردگی مشارکت عمومی مردم در انتخابات شده است. این گستردگی با گسترش آگاهی مردم،تعصبات قومی،مذهبی و سیاسی و وجهه اجتماعی برای انتخاب شوندگان باعث شده که انتخابات شوراها، همه جانبه و با شرکت اکثریت مردم در انتخابات منجر گردد.

۲ـ بعد سیاسی:در این بعد،احزاب هستند که نقش آفرینی می کنند و شورای شهر را می توان نمادی برای مقبولیت احزاب نامید. احزاب برای به دست آوردن عضویت در شوراها،به جنب و جوش برخاسته و به دنبال مقبولیت و چیرگی احزاب خود بر حزب دیگر هستند.

۳ـ بعد مشارکت عمومی: از طریق انتخابات شوراها ، می توان نحوه مشارکت و مسئولیت پذیری مردم در قبال جامعه و شهر خود سنجید.

وظایف و اختیارات شورای شهر در ماده ۷۶ آمده که به شرح زیر است:

۱ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

مهمترین اقدام شورای شهر اتتخاب شهردار است که بر این اساس در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان ها بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

۲ـ بررسی و شناخت کمبودها ،نیازها و نارسایی های اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی و رفاهی مرتبط با شهر و شهروندان آن

۳ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراها و طرح مصوب در امور شهرداری

۴ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی،عمرانی،فرهنگی،اقتصادی وآموزشی

۵ـ برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و …

۶ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی،ورزشی و فرهنگی

۷ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی،جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری

۸ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح هادی و جامع شهر و شهرسازی

۹ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید،فروش،مقاطعه،اجاره و استیجاره که به نام شهرداری و شهر صورت می گیرد.

۱۰ـ تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور

۱۱ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

۱۲ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

۱۳ـ تصویب نرخ کرایه ی وسایل نقلیه درون شهری

۱۴ـ بررسی و تایید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر

۱۵ـ تصویب نامگذاری معابر،میادین،خیابان ها،کوچه و کوی در حوزه شهری و هم چنین تغییر نام آن ها

۱۶ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر