نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی روستاهای بخش


بازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی :

✨ ورزشگاه روستای علی آباد

✨ آسفالت روستاهای مزرعه آخوند و خود علیا

✨ زیرسازی آبازدید بخشدار مرکزی تفت از مراحل پیشرفت پروژه های عمرانی :

✨ ورزشگاه روستای علی آباد

✨ آسفالت روستاهای مزرعه آخوند و خود علیا

✨ زیرسازی آسفالت معابر روستای سعید آباد

✨ پروژه عمرانی بقعه پیر برحق روستای دره سیر (پروژه مشارکتی با اوقاف و امور خیریه )سفالت معابر روستای سعید آباد

✨ پروژه عمرانی بقعه پیر برحق روستای دره سیر (پروژه مشارکتی با اوقاف و امور خیریه )